Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΧΑΡΗ

0
4

Καί άς λέει η “Γιάννα”και οι Νενέκοι ότι μαλακίες θέλουν !
“….Οταν αναγιγνώσκη τις τά έγγραφα τά επιμαρτυρούντα τάς ακαταλογίστους θυσίας , τούς διηνεκείς κινδύνους , την απεριόριστον αυταπάρνησιν, τούς αγώνας ,τα τολμηρά σχέδια τών συνεταίρων και συγκρίνει ταύτα πρός την παρούσαν νέκρωσιν , την απάθεια ,την μικρότητα ημών τών διαδεχθέντων εκείνους ,καταλαμβάνεται υπό ανεκφράστου απελπισίας.

Τότε ωκεανός πολυτάραχος ,τώρα λίμνη τεθολωμένη και νεκρά ύδατα. Τότε ήλιος διαλάμπων εν μέσω πορφυροχρόων νεφελών, τώρα λυχνία ημίσβεστος ,αμυδράν εκπέμπουσαν λάμψιν .

Υπό την έποψιν ταύτην η κατάρτησις του Ελληνικού Βασιλείου υπήρξεν αληθής δολοφονία της εθνικής ιδέας. Εφυλακίσθη το γένος εντός στενοχώρου ειρκτής, κατεσκευάσθη διά χειρών αλλοτρίων βάθρον ταπεινόν εφ’ ού ετέθη εύθραυστον θρονίον , εχαλκεύθη σκήπτρον κουφότερον καλάμου , εχαράχθησαν επ’ αυτού τερατώδη σύμβολα και ημείς νήπιοι επεκροτήσαμεν την θεατρικήν παράστασιν και ανεπαύθημεν.

Τό πολεμικό πνεύμα της Φυλής εσβέστη ,οι απόγονοι τών διασημοτέρων αρματολών μετεμορφώθησαν εις δικηγορίσκους και σήμερον αενάως αλληλομαχούντες και διαπληκτιζόμενοι προήλθομεν εις τοσούτον (σ.σ. καταντήσαμε) ,ώστε να πιστεύωμεν, ότι μεγάλας προσφέρομεν εις την Ελληνική εθνότητα υπηρεσίας, όταν μετά σφοδράν και δριμυτάτην πάλιν επιτύχωμεν την καταδίκην πολιτικής τινός μερίδος και ταύτης εξ Ελλήνων συγκεκροτημένης και χαρακτηρίσωμεν αυτήν φαύλην , αντεθνικήν και διεφθαρμένην. Αλλά κατά την έναρξιν του ιερού Αγώνος εις ουδενός τον νούν , όσον στενόν και στείρον άν τον υποθέση τις , εχώρησεν η ιδέα τοιούτου Βασιλείου.

Εμειδία πρός πάντας η ελπίς της μεγάλης εθνικής αναγεννήσεως και επομένως ανάλογος του σκοπού υπήρξεν η αυταπάρνησις , ο ενθουσιασμός , αι θυσίαι , η καρτερία , ανάλογα και τά σημεία εν οίς η ανεγειρόμενη Φυλή διετύπωνε το επιζητούμενο Γέρας” ( “Απαντα”, έκδοση με πρόλογο Αγγ. Σικελιανού σ.257)

Αθανάσιος Χάρης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ