Η Επικαιρότητα με το σκίτσο του Χάρη

0
14

” Η ΛΕΠΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΔΟΧΗΝ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ : Είς την παρούσαν νέαν μας κατάστασιν εμπορούν και οι λοιποί Γραικοί να ευγενισθώσιν , ευγένειαν όμως προσωπικήν , ήτις κάμνει τον άνθρωπον γνώριμον και ονομαστόν , όχι διότι κατάγεται από γνωρίμους , αλλά ότι πράσσει αυτός έργα εις κοινήν όλου του Γένους ωφέλειαν. Παρά ταύτην την ευγένειαν , άν γνωρίσωμεν άλλην ευγένειαν… ,άλλο δέν θέλομεν κατορθώσειν ,πλήν να φορτισθώμεν εις τόπον αλλοφύλλων δεσποτών ομογενείς δεσπότας… ,Χρεωστούμεν από της παρούσης ώρας να μήν συγχωρήσωμεν να λάβη είσοδον εις το πολίτευμά μας η λέπρα της κατά διαδοχήν ευγενείας “(Αδαμάντιος Κοραής “Άπαντα” ,εκδ. “Δωρικός” τομ. Α1, σελ.103)

Αθανάσιος Χάρης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ