Η επιστροφή του Γκίκα Χαρδούβελη με ειδικό ρόλο στην Εθνική Τράπεζα

0
8
Ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí Ãêßêáò ×áñäïýâåëçò óôçí Ýîïäü ôïõ áðü ôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ ìåôÜ ôçí óýóêåøç ìå ôïí ðñùèõðïõñãü Áíôþíç ÓáìáñÜ êáé ôïí áíôéðñüåäñï ôçò êõâÝñíçóçò ÅõÜããåëï ÂåíéæÝëï, ôçí ÔåôÜñôç 5 Íïåìâñßïõ 2014. (EUROKINISSI/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÆÙÍÔÁÍÏÓ)

Στην Εθνική Τράπεζα και τη θέση του Senior Independent Director προτάθηκε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ο Γκίκας Χαρδούβελης.

Σημειώνεται ότι θα πρόκειται για τον πρώτο Senior Independent Director σε συστημική τράπεζα, μια θέση που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει στη διακυβέρνηση των ελληνικών τραπεζών. Ο Senior Independent Director ενισχύει την αποτελεσματικότητα των ανεξάρτητων μελών του δ.σ. αλλά και τον ρόλο του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας απέναντι στους επενδυτές της Εθνικής. O κ. Χαρδούβελης θα είναι η «φωνή» του Διοικητικού Συμβουλίου  της Εθνικής Τράπεζας στους ξένους επενδυτές.

Η πρόταση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και οι αλλαγές στο ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας αναμένεται να εγκριθούν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιουλίου

 

banks.com.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ