Βιβλιοκριτική: Πιάνοντας τον Ταύρο από τα Κέρατα: Αιτίες, Συνέπειες και Προοπτικές στην Πολιτειολογία και στην Πολιτική Οικονομία

0
15

Τον Φεβρουάριο του 2022, εκδόθηκε από τις εκδόσεις ΚΨΜ το βιβλίο του κ. Νικόλαου Λάου με τίτλο «Πιάνοντας τον Ταύρο από τα Κέρατα: Αιτίες, Συνέπειες και Προοπτικές στην Πολιτειολογία και στην Πολιτική Οικονομία».

Πολλά μπορούν να ειπωθούν σε 390 μεγάλες πυκνογραμμένες σελίδες, ιδίως και κυρίως όταν ο συγγραφέας γνωρίζει καλά το τι θέλει να πει. Και πράγματι αυτό το βιβλίο αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική εργασία για όσους ασχολούνται με την πολιτική οικονομία, την πολιτική θεωρία, την πολιτική πράξη και τη φιλοσοφία. Στον πρόλογο, ο κ. Νικόλαος Λάος εξηγεί αναλυτικά το σκεπτικό του, το σχέδιο ανάπτυξης του βιβλίου και το διεπιστημονικό του υπόβαθρο ως φιλοσόφου, μαθηματικού και ερευνητή της επιστήμης της κυβερνητικής (cybernetics).

Στο πρώτο κεφάλαιο, παρέχει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών (με έμφαση ιδιαίτερη στη φιλοσοφία της πολιτικής και στη φιλοσοφία της οικονομίας) καθώς και στη φιλοσοφία της ιστορίας. Σε αυτό το πλαίσιο, εκθέτει και τη δική του φιλοσοφική μέθοδο, την οποία έχει ονομάσει «διαλεκτική της ορθολογικής δυναμικότητας». Με το αυστηρό επιστημολογικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο του πρώτου κεφαλαίου, ο κ. Λάος προχωρεί στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου του, όπου παρέχει μια συστηματική, αναλυτική, κριτική και συγκριτική διερεύνηση όλων των οικονομικών και πολιτικών θεωριών και μια στρατηγική πρόταση πολιτικής οικονομίας, η οποία δίδει νέο και συγκεκριμένο περιεχόμενο στις έννοιες ορθολογισμός, κριτική σκέψη, τεχνοκρατία, αποτελεσματικότητα και οικονομικός σχεδιασμός.

 

Περίληψη του βιβλίου

Το βιβλίο «Πιάνοντας τον Ταύρο από τα Κέρατα: Αιτίες, Συνέπειες και Προοπτικές στην Πολιτειολογία και στην Πολιτική Οικονομία» επιδιώκει να προσφέρει μια ενιαία, συστηματική εκπαίδευση στην πολιτική οικονομία, στην πολιτική θεωρία και στη φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών και της ιστορίας, αλλά και να προτείνει μια καινοτόμο ολοκληρωμένη θεωρία οικονομικής και πολιτικής οργάνωσης.

Συγκεκριμένα, περιέχει: πρώτον, μια συστηματική και μεθοδική μελέτη της φιλοσοφίας των κοινωνικών επιστημών και της φιλοσοφίας της ιστορίας· δεύτερον, μια αναλυτική και συγκριτική μελέτη των διαφορετικών οικονομικών θεωριών (κλασική οικονομική θεωρία, κεϊνσιανή θεωρία, μονεταρισμός, νεοκλασική οικονομική θεωρία, μαρξιστική θεωρία κ.λπ.), με ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα της ανεργίας, του πληθωρισμού, της κατανομής του πλούτου, της διαχείρισης του χρέους, των διεθνών οικονομικών σχέσεων και του οικονομικού προγραμματισμού· τρίτον, μια αναλυτική και συγκριτική μελέτη των διαφορετικών πολιτικών θεωριών (φιλελευθερισμός, συντηρητισμός, σοσιαλισμός, σοσιαλδημοκρατία, κομμουνισμός κ.λπ.) και των τρόπων που έχουν εξελιχθεί ιστορικώς τόσο στο επίπεδο της πολιτικής θεωρίας όσο και στο επίπεδο της πολιτικής πράξης και, τέταρτον, μια ολοκληρωμένη στρατηγική πρόταση για την οργάνωση και την ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας με βάση τις έννοιες της «διαλεκτικής της ορθολογικής δυναμικότητας» και του «κριτικού ρασιοναλιστικού σοσιαλισμού».

ethnos.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ